Oferta

Projektowanie i realizacja:

– obsługa formalno-prawna w Przedsiębiorstwach Energetycznych w zakresie przyłączeń obiektów budowlanych do sieci elektroenergetycznej,

– zaświadczenia niezbędne do odbioru obiektów budowlanych przez PINB w zakresie instalacji elektrycznych,

– realizacja przyłączy budowlanych w celu zagospodarowania działki (rozdzielnie budowlane)

– rozdzielnie niskiego i średniego napięcia,

– sieci napowietrzne i kablowe nN, SN,

– stacje transformatorowe 15/0,4 kV

– rozdzielnice, baterie kondensatorowe,

– instalacje elektryczne, sterowania, sygnalizacji, oświetlenia i automatyki w budownictwie przemysłowym, mieszkalnej i użyteczności publicznej,

– instalacje odgromowe i uziemiające,

– serwis, konserwacja instalacji i urządzeń nN, SN,

– oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne ulic, placów i dróg,

– badania i pomiary urządzeń oraz instalacji elektrycznych,